Publicacions específiques sobre Hidrogeologia

Baron, A., Bayo, A. i Fayas, J.A. 1984. Valor Acuífero del Modelo Sedimentario de Plataforma Carbonatada del Mioceno de la Isla de Menorca. A Obrador, A. (Ed.) Publ. Geol. Univ. Autònoma de Barcelona, 20:189-207.

Comas, M. 2015. Gestión y valoración de datos hidrogeolólgicos de la isla de Menorca. Treball final de màster professional d’Hidrologia Subterrània, UPC, 157 pp.

Comas, M. i Hernández, B. 2019. Les aigües subterrànies de Menorca. Tendències i propostes de gestió. Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. Consell Insular de Menorca, 101-122.

Compañía de Prospección Geofísica, S. A. (Geoprosco). 1960. Prospección geológico-geofísica de aguas subterráneas realizada en la Isla de Menorca para el Instituto Nacional de Colonización. Informe Inèdit.

Desc. 1890. Algunos manantiales de Menorca. Revista de Menorca, 14-15.

Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH). 1989. Delimitación de las unidades hidrogeológicas del territorio peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH). 2015. Esborrany del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Govern de les Illes Balears.

Estradé, S. 2004. Aportacions al balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn de Menorca. Observatori Socioambiental de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis.

Estradé, S. 2016. Els recursos hídrics a Menorca. L’etern debat. A: Canals, A. i Carreras, D. (eds.), Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. Col·lecció Recerca. Consell Insular de Menorca - Agència Menorca Reserva de Biosfera; Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 22: 49-60.

Fayas, J.A. 1972. Estudio de los recursos hidráulicos totales de la isla de Menorca. Primer informe. Servicio Geológico de Obras Públicas.

Fayas, J.A. 1982. Estudio marco para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de Menorca. Consell Insular de Menorca, 14 pp + 1 map.

Giménez, J., Barón, A., Comas, M., González, C., Garau, J., Beidas, O., Oliver, M. i Nadal, F.X. 2014. Hidrogeologia de les illes balears: les masses d’aigua càrstiques. Endins, 36: 9-26.

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH). 2001, 2004, 2006 i 2008. El estado de las aguas subterráneas en el archipiélago balear. Isla de Menorca – Años 2000-2001, 2004, 2005-2006 y 2007-2008. Ministerio de Educación y Ciencia.

Lafuente, E. 1979. El agua en Menorca. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 46 pp.

López-García, J.M. i Mateos, R.M. 2003. La intrusión marina en los acuíferos de la Isla de Menorca. Tecnología de la Intrusión de Agua de Mar en Acuíferos Costeros: Países Mediterráneos. Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas, 8: 393-399.

Mateos, R.M. i González, C. (coord.). 2009. Els camins de l’aigua de les Illes Balears. Aqüífers i fonts. Instituto Geológico y Minero de España, Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 267 pp.

Obrador, A. 1989. Els recursos hídrics. Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca. Programa MAB-UNESCO. Institut Menorquí d’Estudis.

Rodríguez-Florit, A., Menció, A. i Brusi, D. 2012. Anàlisi de la intrusió marina derivada de l’extracció d’aigua per a l’abastament urbà a Ciutadella (Menorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Bal., 55: 99-123.

Sahun, M. 1993. Estudio hidrogeológico de la plataforma occidental del acuífero de Migjorn Menorca. Servicio geológico de Obras Públicas.

Trilla, J. 1979. Hidrogeologia. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear. T. 1: 239-264.

Wurm, A. 1960. Prospección geológico-geofísica de aguas subterráneas realizada en la Isla de Menorca para el Instituto Nacional de Colonización. Geoproscro, 33.
 


 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera