Reserves de Biosfera

L’any 1971 la UNESCO va crear el Programa Home i Biosfera (més conegut com a Programa MaB). Es tracta d’un programa intergovernamental en matèria de desenvolupament sostenible i conservació de la natura.

L’any 1974 es va crear el concepte de reserva de biosfera i no va ser fins al 1976 quan es van designar les primeres reserves. Actualment en el món existeixen 631 reserves de biosfera distribuïdes en 119 països, de les quals 45 són a territori espanyol.

Les reserves de biosfera es defineixen com a zones d’ecosistemes terrestres o costaners/marins, o una combinació d’ambdues, on es promou la investigació, l’observació a llarg termini, l’educació ambiental i la sensibilització de la ciutadania. En aquestes zones es vetlla per la conservació dels recursos naturals i el desenvolupament econòmic i social de les comunitats locals, tenint en compte les necessitats socials, culturals i econòmiques dels ciutadans, recolzades sempre per una base científica.

Menorca, reserva de biosfera

Menorca va ser declarada reserva de biosfera l’any 1993 atenent a la diversitat dels sistemes naturals existents, la riquesa d’endemismes, el paisatge rural respectuós amb l’entorn i l’important patrimoni històric i cultural de l’illa.

Menorca forma part de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i manté contacte amb altres reserves de biosfera adscrites al Programa Home i Biosfera (programa MaB) de la UNESCO. És la seu de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres, juntament amb l’illa sud-coreana de Jeju. La reserva de biosfera de Menorca està agermanada amb la de Lanzarote (Illes Canàries).

La zonificació de la reserva de biosfera de Menorca és la següent:

Zonificació de la Menorca reserva de biosfera. Font: Agència Menorca Reserva de Biosfera

La zona nucli de la reserva de biosfera de Menorca allotja els principals valors ecològics de la reserva de biosfera i és l’espai natural que té la màxima protecció legal de l’illa. És el Parc Natural de s’Albufera des Grau, l’illa d’en Colom i el cap de Favàritx i, per tant, té garantida la protecció a llarg termini del paisatge, dels ecosistemes i de les espècies que hi viuen. Amb 5.186 hectàrees (entre mar i terra), pertany als municipis de Maó i es Mercadal i comprèn la zona humida més gran de Menorca, ambients litorals, d’interior, insulars i marins. L’activitat humana hi té lloc sota control i, a banda de les accions pròpies d’un parc natural, com la investigació, el seguiment de fenòmens naturals i les activitats educatives i de sensibilització, també s’hi mantenen, a determinades zones, les feines pròpies del camp. Es divideix en quatre àrees: la de preservació, la d’ús públic limitat, la d’ús públic moderat i la d’ús públic intensiu.

La zona tampó de la reserva de biosfera de Menorca inclou 17 àrees naturals d’especial interès (ANEI), a més d’alzinars protegits i sòl rústic d’alt nivell de protecció definit pel Pla territorial insular. Dels 17 ANEI, 7 són a la regió de tramuntana, 7 a la regió de migjorn i 3 són d’interior. La zona tampó suma un total de 26.738 hectàrees.

La zona de transició recull la resta del territori menorquí amb una extensió total de 39.265 hectàrees.

Algunes de les accions que s’han dut a terme des de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera són les següents:
 

  • Aprovació del Pla territorial insular (PTI), que ordena el territori vetllant per la sostenibilitat i regula el creixement urbanístic. Promoció de bones pràctiques agroambientals mitjançant el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera.
  • Conservació i restauració dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones (Life Basses, Life Flora, Life Reneix i Life Boscos).
  • Implantació d’agendes 21 a tots els municipis de l’illa (Agenda Local 21). Premis Menorca AL21 (2009 i 2010) i inici de l’elaboració d’una agenda 21 insular.
  • Gestió mancomunada de les platges de Menorca.
  • Implantació de recollida selectiva de residus a tota l’illa: orgànic, rebuig, paper, vidre i envasos. Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca.
  • Creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), que recull i analitza la informació més rellevant de la reserva de biosfera.
     
 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera